— BetaGuard BV – Gevestigd te Hengelo (o)

Met betrekking tot de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingetreden op 25 mei 2018, is onderstaand document opgesteld om klanten en leveranciers van Beta-Guard, maar ook alle andere derden (niet zijnde werknemers) te informeren omtrent hun rechten onder de AVG.

Inleiding

Dit privacybeleid is opgesteld door Beta-Guard, om u te informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens door Beta-Guard. Het gaat dan om persoonsgegevens die Beta-Guard van u heeft of van u zal krijgen omdat u gebruik maakt van onze diensten, producten of website, of omdat u een leverancier van ons bent. In dit document leest u op welke manier wij uw persoonsgegevens verkrijgen, waarom en waarvoor wij deze verkrijgen, of wij deze gegevens delen, en zo ja met wie, en hoe wij omgaan met de verkregen gegevens. Ook wordt uiteengezet welke u rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Verantwoordelijke

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door Beta-Guard B.V. en Beta-Guard België B.V., hierna gezamenlijk ‘Beta-Guard’, waarbij Beta-Guard B.V. verantwoordelijke is met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit privacybeleid of mocht u uw rechten wensen in te roepen jegens Beta-Guard, dan kunt u zich wenden tot het e-mailadres: info@betaguard.nl.

Verkrijging

Beta-Guard kan uw persoonsgegevens op de volgende manieren verkrijgen:

 1. Via het invullen van formulieren op onze website;
 2. Indien u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Beta-Guard (waaronder bijvoorbeeld toegangscontrolesysteem BetaVisit, camerabewaking of alarminstallaties);
 3. Indien u via e-mail of telefoon contact opneemt met Beta-Guard;
 4. Indien u via beurzen of gelijke evenementen in contact komt met Beta-Guard.

Persoonsgegevens

Beta-Guard kan de volgende persoonsgegevens van u ontvangen op grond van hiervoor genoemde verkrijgingsmanieren:

 1. Identificatiegegevens, zoals naam en adres;
 2. Contactgegevens, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer;
 3. Het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 4. Uw opleidingsgegevens en CV indien u een sollicitatie aan ons toezendt;
 5. In het geval van gebruik van toegangscontrolesystemen afkomstig van Beta-Guard op een werkplaats: naam-, adres- en woonplaatsgegevens, geboortedatum, BSN, specificatie van uren, nationaliteit, soort identiteitsbewijs, nummer en geldigheidsduur (verplicht op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid voor de Belastingdienst) en eventueel ook een kopie identiteitsbewijs indien verplicht op grond van de Wet arbeid vreemdelingen;
 6. In het geval van gebruik van camerasystemen afkomstig van Beta-Guard op een werkplaats: mogelijkerwijs beeldopnamen van u als u zich op deze werkplaats bevindt.

Aanvullend kan Beta-Guard informatie van u verkrijgen welke via de website of het door u gebruikte apparaat wordt doorgegeven, zijnde:

 1. Locatiegegevens;
 2. Informatie afkomstig van Cookies, zie hiervoor ook het Cookiebeleid;
 3. Gegevens via andere websites.

Doelen en grondslagen voor verwerking

Bovenstaande persoonsgegevens (kunnen) worden verwerkt op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 1. Beta-Guard heeft daartoe uw toestemming verkregen;
 2. Het verwerken is noodzakelijk om een overeenkomst waarbij u partij bent uit te kunnen voeren;
 3. Het verweken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die gelden voor Beta-Guard;
 4. Het verwerken geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang van Beta-Guard, zoals haar ondernemersbelang.

Specifiek verkrijgt Beta-Guard uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Zodat Beta-Guard uw goede producten en diensten kan leveren;
 2. Zodat Beta-Guard adequaat kan reageren op vragen en/of verzoeken omtrent haar producten en diensten;
 3. Zodat Beta-Guard u e-mails kan sturen met informatie of aanbiedingen die wellicht interessant zijn voor u;
 4. Zodat Beta-Guard in het geval van een sollicitatie, deze sollicitatie in behandeling kan nemen.

Derden

Beta-Guard zal in beginsel uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit nodig is om uitvoering te geven aan een overeenkomst. Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met:

 1. Vennootschappen binnen de Beta-Guard groep indien dit nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met u hebben;
 2. Derde partijen met betrekking waartoe u ons heeft verzocht persoonsgegevens te delen door via internet een koppeling te maken;
 3. Alarmcentrales in verband met controle op de werkplaats.

Daarnaast zou het kunnen dat gegevens worden gedeeld met derden die Beta-Guard helpen met betrekking tot haar producten en diensten, zoals de ontwerper of hostingpartij van de website. Zij krijgen echter slechts toegang tot uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is. Beta-Guard heeft/zal met alle partijen waarmee zij uw persoonsgegevens deelt een verwerkersovereenkomst sluiten waarin expliciet wordt opgenomen dat uw gegevens voor geen enkele andere doeleinde dan voor de uitvoering van de overeenkomst mogen worden verwerkt.

In het geval dat activiteiten binnen Beta-Guard zullen worden overgedragen, is het mogelijk dat uw persoonsgegevens bekend worden bij adviseurs. Uiteraard wordt in dit geval de bescherming gewaarborgd middels geheimhoudingsverklaringen en waar van toepassing, verwerkersovereenkomsten.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of op welke manier dan ook worden verstrekt aan derde partijen teneinde een vergoeding te verkrijgen.

Uw persoonsgegevens zullen eveneens niet worden gedeeld met landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Rechten

Met dit privacybeleid wenst Beta-Guard u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Het kan natuurlijk voorkomen dat er vragen ontstaan of dat u verduidelijkingen wenst. Daarom wijst Beta-Guard u hieronder op uw rechten.

 1. U heeft het recht op inzage;
  U kan inzicht vragen in de persoonsgegevens die Beta-Guard van u heeft.
 2. U heeft het recht op rectificatie/aanvulling;
  U kan aan Beta-Guard vragen om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen
 3. U heeft het recht op beperking van verwerking;
  U kan Beta-Guard vragen om minder gegevens van u te verwerken.
 4. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen verwerking;
  U kan bezwaar maken tegen verwerking van uw gegevens door Beta-Guard.
 5. U heeft het recht om vergeten te worden;
  U kan verlangen dat Beta-Guard uw gegevens verwijderd.
 6. Het recht op dataportabiliteit;
  U kan vragen of Beta-Guard uw gegevens overdraagt aan een ander bedrijf.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met Beta-Guard via het e-mailadres privacy@betaguard.nl.

Beta-Guard kan u vragen om bij het indienen van een verzoek uw identiteit kenbaar te maken, teneinde te beoordelen of het verzoek rechtmatig wordt gedaan.

Een verzoek kan worden geweigerd indien door inzage het recht op privacy van andere personen wordt geschonden, ten behoeve van bescherming van bedrijfsgeheimen of ten behoeve van bescherming van intellectueel eigendom. Indien uw gegevens benodigd zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst of wettelijke verplichting, bestaat de mogelijkheid dat uw gegevens (nog) niet kunnen worden verwijderd.

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door Beta-Guard, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het bewaren van gegevens

Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard voor zolang dit noodzakelijk is uit hoofde van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Als uw gegevens zijn verkregen uit hoofde van een overeenkomst, zullen uw gegevens in ieder geval bewaard worden zolang dit nodig is om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien uw gegevens met uw toestemming zijn verkregen, zullen de gegevens worden bewaard totdat u uw toestemming wenst in te trekken of totdat de gegevens niet langer benodigd zijn met betrekking tot het doel waarvoor deze zijn verzameld. Als er een wettelijke bewaarplicht geldt voor Beta-Guard, kunnen persoonsgegevens ook nadien nog worden bewaard.

Bescherming

Beta-Guard zorgt ervoor dat slechts de personen waarvoor dit benodigd is toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Daarnaast zijn deze personen ingelicht over de gevoeligheid van de informatie en zijn zij verplicht tot geheimhouding.

Hoewel Beta-Guard uiteraard haar uiterste best doet u persoonsgegevens zo volledig mogelijk te beschermen tegen verlies, wijziging of verwijdering, dient er helaas rekening mee te worden gehouden dat kwaadwillende derden de door Beta-Guard getroffen maatregelen kunnen omzeilen (denk aan hacking). Uiteraard zullen wij echter alle mogelijke maatregelen treffen deze situaties te voorkomen.

Mocht u via de website van Beta-Guard worden doorgestuurd naar een website van een derde, dan raadt Beta-Guard u aan om eveneens goed het privacybeleid van deze derde te bekijken. Beta-Guard is niet verantwoordelijk voor het beleid van deze derden.

Aanpassingen

Beta-Guard behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Beta-Guard adviseert u dan ook het privacybeleid regelmatig te bekijken. Elke nieuwe versie wordt automatisch van kracht en vervangt de vorige versie van dit privacybeleid.